Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Gražina Stanienė

Mokslininkės kortelė

Gražina Stanienė

Vardas Pavardė Gražina Stanienė
Gimimo data ir vieta 1954.03.26 Kėdainių raj, Pakarklių kaimas
Pareigos skyriuje Vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas g.staniene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370-37-555253
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Gamtos fakultetas

Kvalifikacijos kėlimas: stažuotė Maskvos Lomonosovo vardo universitete, (Rusija).

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktarė, Biomedicinos mokslų sritis, Gamtos mokslai.
Mokslinės veiklos kryptys Augalų genetika, citologija, biotechnologija
Dalyvavimas projektuose

Projekto pavadinimas. Metai:-LVMSF Prioritetinių Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros krypčių mokslo programos projektas „Augalų adaptyvumas ir jo reguliavimas biotechnologinėmis priemonėmis“ . 2003-2006.

-LVMSF Pramoninės biotechnologjos plėtros Lietuvoje programos projekte “Augalų atsparumo šalčiui padidinimas biotechnologinėmis priemonėmis” . 2007-2009.

– LVMSF Pramoninės biotechnologjos plėtros Lietuvoje programos projekte “Viroidų ir fitoplazmų detekcija ir pašalinimas iš biotechnologijos pramonei vertingų augalų.” . 2007-2009.

-LMT projektas “Sėklavaisių genetinių išteklių ilgalaikis saugojimas in vitro ir genetinio stabilumo įvertinimas” 2010-2011.

– Projektas pagal Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje programą „RNR interferencija pagrįsta laikinos raiškos technologija augalų vėžio prevencijai“. 2011-2013m.

-LMT projektas pagal kryptį “Mokslininkų grupių projektai” „Erškėtinių šeimos augalų dehidrinų įvairovė, identifikavimas ir sąsajos su užsigrūdinimu.” 2013-2015m.

– Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“ projektas “Antocianinų sintezės kelio genų raiška sodo augaluose” . 2012 – 2015m.

– Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektas „Patogeno indukuojamo superjautrumo atsako reguliacijai reikšmingų Malus genties augalų genų identifikavimas“. 2011–2015 m.

Mokslinės ir profesinės organizacijos Lietuvos genetikų draugija;
Publikacijos ir pranešimai

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos ir knygų skyriai:

1Bendokas V., Gelvonauskiene D., Siksnianas T., Staniene G., Siksnianiene J.B., Gelvonauskis B., Stanys V. Morphological traits of phytomers and shoots in the first year of growth as markers for predicting apple tree canopy architecture. Plant Breeding. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2011.01902.x

Straipsniai periodiniuose mokslo leidiniuose, turinčiuose cituojamumo rodiklį (Impact Factor) „Thomson Reuters Web of Knowledge“ duomenų bazėje:

1.Stanys, V., Baniulis, D., Morkunaite-Haimi, S., Siksnianiene, J.B., Frercks, B., Gelvonauskiene, D., Stepulaitiene, I., Staniene, G., Siksnianas, T. 2012. Characterising the genetic diversity of Lithuanian sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using SSR markers. Sci. Hortic.-Amsterdam 142:136-142.

2.Bendokas V., Gelvonauskiene D., Siksnianas T., Staniene G., Siksnianiene J.B., Gelvonauskis B., StanysV. 2012. Morphological traits of phytomers and shoots in the first year of growth as markers for predicting apple tree canopy architecture. Plant breeding. 131(1):180-185.

3.Stanys V., B.Frercks, J.B.Siksnianiene, I.Stepulaitiene, D.Gelvonauskiene, G.Staniene, Č.Bobinas. 2012. Identification of sweet cherry (Prunus avium L.) cultivars using AFLP and SSR markers. Žemdirbyste-Agriculture. Vol.99, No.4: 437-444.

4.Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Blažytė A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V.., Bobinas Č. Low temperature storage of Rosaceae (Fragaria sp. and Pyrus sp.) genetic resources in vitro. Žemdirbystė – Agriculture. 2012. 92(2): 125-130.

5.Valiunas D., Jomantiene R., Ivanauskas A., Abraitis R., Staniene G., Zhao Y., Davis R. E. First Report of a New Phytoplasma Subgroup, 16SrIII-T, Associated with Decline Disease Affecting Sweet and Sour Cherry Trees. Plant Disease, 2009. 93(5):550.

Mokslo straipsniai recenzuojamuose periodiniuose, tęstiniuose ar vienkartiniuose moksliniuose leidiniuose, neatitinkantys aukščiau nurodytų kategorijų reikalavimų:

1.Baniulis D., D.Gelvonauskienė, R.Rugienius, A.Sasnauskas, G.Stanienė, I.Stepulaitienė, B.Frercks, S.Sikorskaitė, V.Lukoševičiūtė, I.Mažeikienė, J.B.Šikšnianienė, Š.Morkūnaite-Haimi, P.Haimi, V.Bendokas, B.Gelvonauskis, T.Šikšnianas, V.Stanys. 2013. Orchard Plant Breeding, Genetics, and Biotechnology Research at the Institute of Horticulture, LRCAF. Sodininkystė ir daržininkystė, 32(3-4): 21-48.

2.Baniulis D., Sikorskaitė S., Bendokas V., Stanienė G., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2011. Genetiškai modifikuotų augalų alergeniškumo rizikos vertinimas baltymo atsparumo proteolizei metodu. Sodininkystė ir daržininkystė 30(1): 3-13.

3.Lukoševičiūtė V., Stanienė G., Blažytė A., Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Frercks, Rugienius R. 2011. Angliavandenių įtaka kultūrinių kriaušių mikroūglių užsigrūdinimui teigiamoje žemoje temperatūroje. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(3-4) (priimta spaudai)

4.Rugienius R., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J.B., Stanienė G., Sasnauskas A., Stanys V., Baniulis D. 2011. Kultūrinės kriaušės mikroūglių genetinis ir epigenetinis kintamumas in vitro dauginimo ir ilgalaikio saugojimo metu. Sodininkystė ir daržininkystė, 30(3-4) (priimta spaudai).

5.Šikšnianas T., Stanienė G., Stanys V. 2010. Morfologinių požymių raiška juodojo serbento diploidiniuose ir tetraploidiniuose augaluose. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai, 23: 75-79.

6.I.Mažeikienė, G. Stanienė, V. Stanys. 2010. Paeonia lactiflora transliacijos elongacijos faktorius 1 alfa (EF-1). Homologija ir raiška mikroūgliuose. Sodininkystė ir daržininkystė. 29(3): 83-93.

7.Duchovskis P., V.Stanys, J.B.Šikšnianienė, G.Stanienė, T.Šikšnianas, Č.Bobinas. 2009. Peroxydase and polyphenoloxydase polymorphism during embryogenesis in Eucoriosma section currants.// Žemės ūkio mokslai. T.16. Nr1-2. p.47-52.

8.Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Stanys V., Baniulis D. 2009. Grūdinimo įtaka termostabilių baltymų kiekiui trešnės ir paprastosios vyšnios mikroūgliuose in vitro sąlygose. Sodininkystė ir daržininkystė . 28(4):35-43.

9.R. Rugienius, V. Stanys, G. Stanienė. Kriaušės ir trešnės poskiepių genetinė transformacija šaknijimąsi skatinančiu rolB genu, transgeno raiškos tyrimai in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė. 2009. 28(1): 43-54.

10.Gelvonauskienė D., J.Vinskienė, T.Šikšnianas, V.Bendokas, I.Stepulaitienė, G.Stanienė, V.Stanys.2009. Citokininų ir antibiotikų įtaka juodavaisės aronijos skirtingų eksplantų regeneracijai in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė . 28(2) 47-54

11.Rugienius R., Siksnianas T., Gelvonauskiene D., Staniene G., Sasnauskas A., Zaslunskaite I., Stanys V.Evaluation of genetic resources of fruit crops as donors of cold and disease resistance in Lithuania. Acta Horticulturae, 2009. 825:117-124.

12.Rugienius R., Stanienė G., Ražanskienė A., Stanys V., Sasnauskas K. Skirtingais promotoriais reguliuojamo rolB geno vektorių kūrimas ir raiškos tyrimas paprastojoje cidonijoje. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. 2009. 22:3-9.

13.Stanys V., Stanienė G., Rugienius R. Neigiamų temperatūrų poveikis trešnių moteriškosioms žiedo dalims. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. 2009. 22:23-29.

14.Rugienius R., Šikšnianas T., Stanys V., Stanienė G., Sasnauskas K., Ražanskienė A. Atsparių reversijos virusui (BRV) juodojo serbento formų kūrimas, taikant potranskripcinį genų veiklos slopinimą. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. 2009. 22:49-55.

15.Stanienė G., Stanys V., Vinskienė J., Abraitis R., Jomantienė R., Valiūnas D., Abraitienė. A. 2009.Fitoplazmomis ir viroidais infekuotos trešnės (Prunus avium L.) in vitro kultūra .// Zemdirbyste-Agriculture. Vol.96. Nr3. P.129-140.

16.Burbulis N., Blinstrubienė A., Kuprienė R., Jonytienė V., Rugienius R., Stanienė G. 2009. In vitro regeneration of Brasica napus L. shoots from hypocotyls and stem segments. .// Zemdirbyste-Agriculture. Vol.96. Nr3. P.176-185.

2015-04-11