Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Survilienė Radzevičė

Mokslininkės kortelė

Elena Surviliene

Vardas Pavardė ELENA SURVILIENĖ-RADZEVIČĖ
Gimimo data ir vieta 1958 02 21 Rusija, Irkutsko srt.
Pareigos skyriuje Vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas e.surviliene(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. +370 37 555217
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas

Aukštasis, 1985 m., Vilniaus Universitetas, Gamtos mokslų fakultetas, biologija.Kvalifikacijos kėlimas:

-Stažuotė pagal FAO projektą “Greenhouse vegetable production in Lithuania” Kanada, Kvebekas, Lavalio universitetas, 2002 m.

mokymo programa, pavadinimas, pažymėjimo numeris, data.

Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Daktarė, Biomedicinos mokslų srities Agronomijos krypties. 1998 m. apginta disertacija tema “Šiltnamio agurkų, brokolių ir žiedinių kopūstų daigų rizosferos mikromicetų bioekologiniai ypatumai ir priemonės jų žalai sumažinti”.
Mokslinės veiklos kryptys

•Bioekologiniai, diagnostiniai dominuojančių ir naujai Lietuvoje plintančių žemės ūkio augalų patogeninių organizmų tyrimai agroekosistemose.•Ligų ir kenkėjų žalingo poveikio vertinimas ir valdymas ekonominiais ir ekologiniais svertais.

•Integruotos augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų sistemos optimizavimas ir pritaikymas šalies daržininkystės ūkyje.

•Daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo sistemos tinklo diegimas.

•Daržo augalo ligų ir kenkėjų kontrolės perspektyvos tausaus pesticidų naudojimo kontekste.

•Kenksmingų organizmų kontrolės metodai ir būdai ekologinės, išskirtinės kokybės daržininkystės sektoriuje.

Naujų, mažai kenksmingų aplinkai ir žmonėms augalų apsaugos produktų efektyvumo tyrimai pagal Geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) Atrankumo bandymų praktikos taisykles.

Dalyvavimas projektuose

FAO TCP/LIT/0167(A) projektas „Greenhouse vegetable production in Lithuania“. 2001-2002 m.LR ŽŪM projektas „Naujų pesticidų tyrimas, papildant trūkstamomis cheminės apsaugos priemonėmis ekonomiškai efektyvias sodo ir daržo augalų apsaugos sistemas bei registruotų augalų apsaugos priemonių naudojimo spektro išplėtimas uogakrūmiams, kaulavaisiams ir daržovėms“. 2002-2003 m.

LVMSF mokslininkų grupės projektas „Fitopatogenų bioekologija, žalingumo įvertinimas Brassica L. daržovėms“. 2003 m.

LVMSF prioritetinės krypties mokslo tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektas „Mikotoksinų kaupimosi maisto produktuose ir prevencinės saugos priemonės (MIKOTOKSINAS)“. 2003-2006 m.

LR ŽŪM projektas „Daržo augalų derliaus ir kokybės optimizavimas atsižvelgiant į agroklimatines regionų sąlygas, taikomą agrotechniką ir veisles“. 2004 m.

LR ŽŪM projektas „Saugių šiltnaminių daržovių auginimo technologijų, naudojant biometodą ir reguliuojant mikroklimatą kūrimas“. 2004 m.

LR ŽŪM projektas „Lietuvos agroklimatinėmis sąlygomis efektyvios daržo augalų apsaugos sistemos sukūrimas atsižvelgiant į naujus ES reikalavimus augalų apsaugos priemonių asortimentui“. 2004 m.

LR ŽŪM projektas „Daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo modelių kūrimas ir prognozavimo sistemos tinklo diegimas“. 2004 m.

LVMSF su ūkio subjektu projektas „Bioagentų efektyvumo nuo kenkėjų ir entomofilų įtakos šiltnamio augalų produktyvumui ir kokybei tyrimai“. 2004 m.

LVMSF mokslininkų grupės projektas „Lycopersicon esculentum Mill. patogenų diagnostika, ligų monitoringas ir prevencija“. 2005 m.

LR ŽŪM projektas „Daržovių ligų prognozavimas ir monitoringas taikant skirtingus daržovių auginimo būdus“. 2005 m.

LR ŽŪM projektas „Daržovių auginimo šiltnamiuose integruotų technologijų tobulinimas“. 2005 m.

Phare projektas „Meteorologinių stočių, skirtų sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimui išdėstymas. Ligų ir kenkėjų prognozavimo modeliai. Augalų ligų ir kenkėjų biologija, jų prognozavimo, monitoringo bei sprendimų priėmimo sistemos“ pagal „Administracinių gebėjimų ir augalinės kilmės produktų kontrolės sistemos pajėgimų stiprinimas“ 2006-2007 m.

LVMSF mokslininkų grupės „Ekologiškai išaugintų daržovių sėklų patogenai ir jų kontrolės metodų įvertinimas“. 2007 m.

LVMSF su ūkio subjektu „Sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo modulių efektyvumo tyrimai, panaudojant internetinę iMETOS sistemą“. 2007 m.

LMT „Ūkiškai reikšmingų vabzdžių, erkių bei grybų populiacijų genomikos tyrimai Baltijos regione (GENŪKIS)“. 2008–2010 m.

LR ŽŪM „Botrytis spp. prognozavimo modeliai ir jų harmonizavimas Lietuvos sąlygomis“. 2008–2009 m.

LŽŪM „Ekologiškų morkų ir svogūnų auginimo technologiniai tyrimai“. 2008–2009 m.

LR ŠMM projektas „Žemės ūkio tematikos I ir II pakopos studijų programų tobulinimas ir dėstytojų kompetencijų ugdymas tarp ASU ir LAMMC SDI“. 2011-2012 m.

LR ŽŪM MTTV projektas „Sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo sistemos modelių kūrimas programa Sodininkystės ir daržininkystės plėtra“ 2011 m.

LR ŽŪM MTTV projektas „Ligų ir kenkėjų kontrolės lauko augaluose perspektyvos tausaus pesticidų naudojimo kontekste“. 2011 m.

NMA projektas “Tausojančios aplinką lauko daržovių auginimo sistemos, paremtos integruotos augalų apsaugos ir agroaplinkosaugos principais, inovacijos šalies daržininkystės ūkiuose”. 2013–2015 m.

Mokslininkų rengimas Doktorantės M. Baltaduonytės (ASU) konsultantė
Mokslinės ir profesinės organizacijos

Lietuvos fitopatologų sąjunga,Lietuvos mikrobiologų sąjunga,

Lietuvos mokslininkų sąjunga

Kita veikla 2008–2013 m. lektorė, Aleksandro Stulginskio Universitetas Biologijos ir augalų biotechnologijos institutas.Dalyvavimas Doktorantūros studijų fitopatologijos ir mikologijos egzaminų priėmimo komisijoje, biomedicinos mokslų biologijos ir agronomijos krypties ginamų disertacijų posėdžiuose
Apdovanojimai už mokslinę ir visuomeninę veiklą LRŽŪM Padėkos raštas (2008 09 17, Nr. 474 Vilnius)Valstybinės augalų apsaugos tarnybos padėka (2004 06 14, Vilnius)
Publikacijos ir pranešimai

Moksliniai straipsniai leidiniuose referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“1.Raudonis L; Surviliene E; Valiuskaite A. Toxicity of pesticides to predatory mites and insects in apple-tree site under field conditions. Environmental Toxicology. 2004 Volume: 19 Issue: 4 Pages: 291–295.

2.Raudonis L.; Duchovskiene L.; Valiuskaite A.; Surviliene E. 2010. Toxicity of biopesticides to green apple aphid, predatory insects and mite in an apple-tree orchard. Žemdirbystė=Agriculture, 97 (1): 49–54.

3.Valiuskaite A.; Surviliene E.; Baniulis D. 2010. Genetic diversity and pathogenicity traits of Botrytis spp. isolated from horticultural hosts. Žemdirbystė=Agriculture, 97 (4): 85–90.

4.Duchovskiene L.; Surviliene E.; Valiuskaite A.; et al. 2012. Effects of organic and conventional fertilization on the occurrence of Brevicoryne brassicae L. and its natural enemies in white cabbage. Acta Agriculturae Scandinavica Section B-Soil and Plant Science, 62 (1): 16–22.

5.Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Survilienė E., Bobinas Č., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D., Bundinienė O. 2012. Root-crop quality, yield and plant resistance to disease of organically grown carrot hybrids and cultivars. Žemdirbystė=Agriculture, 99 (4): 393–398.

6.Baltaduonytė M., Dabkevičius Z., Brazienė Z., Survilienė E. 2013. Dynamics of spread and control of cercospora (Cercospora beticola Sacc.) and ramularia (Ramularia beticola Fautrey & F.Lamb.) leaf spot in sugar beet crops. Žemdirbystė=Agriculture, 100 (4): 401‒408.

7.Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Rasiukevičiūtė N. 2014. Species ratio, spring emergence, population dynamics and damage of plum sawflies Hoplocampa minuta and H. flava in plum orchard. Žemdirbystė=Agriculture, 101 (1): 91–100.

8.Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2014. Variety-specific population density and infestation levels of apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug) in two differently managed apple orchards in Lithuania. Žemdirbystė=Agriculture, 101 (2): 205–214.

Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėse „ISI Web of Science“ be citavimo indekso arba „ISI Master List“

1.Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Survilienė-Radzevičė E., Supronienė S. 2013. Investigation of Botrytis cinerea risk forecasting model in strawberries. Proceedings of Latvian Academy of Science, Vol. 67 (2): 195-198.

2.Kazlauskaitė S., Mulerčikas P., Garuckas M., Tamutis V., Žiogas A, Amšiejus A., Gliožeris S., Survilienė-Radzevičė E. 2013. Studies of the Dynamics of the Species Composition and Abundance of Click Beetles (Coleoptera: Elateridae) in Different Agrocenoses. Proceedings of the 6th International Scientific conference „Rural Development 2013“. Vol. 6 (2): 142-145.

3.Survilienė E., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Kazlauskaitė S., Duchovskienė, L. 2013. Onion Botrytis Leaf Blight and Botrytis Leaf Spot Management using Forecasting Model. Proceedings of the 6th International Scientific conference „Rural Development 2013″. Vol. 6 (2): 254-257.

4.Survilienė E., Valiuškaitė A., Kazlauskaitė S., Duchovskienė L. Carrot Alternaria leaf blight management using forecasting model. Proceedings II of the 5th International scientific conference „Rural development 2011“. ASU, Kaunas distr., Lithuania, 24-25 November, 2011, p. 227–231.

5.Kazlauskaitė S., Survilienė E., Šaluchaitė A. 2010. Soil-borne disease/pest control research in Lithuania. Proc. VIIth international symposium on chemical and non-chemical soil and substrate disinfestation. Acta Horticulturae, 883: 243–246.

6.Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D. 2010. Influence of fungicide treatment on grey mould of cabbage. Vegetable crops research bulletin, 73:133-142.

7.Kavaliauskaitė D., Jankauskienė J., Survilienė E., Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Karklelienė R. 2009. Competitive interaction between red beet and weeds, as affected by different weeding time. Agronomy Research, special issue 1, volume 1: 317–322.

8.Valiuškaitė A., Raudonis L., Lanauskas J., Sasnauskas A., Survilienė E. 2009. Disease incidence on different cultivars of apple tree for organic growing. Agronomy Research, special issue 1, volume 1: 536–541.

9.Survilienė E., Valiuškaitė A., Raudonis L. 2008. The effect of fungicides on the development of downy mildew of onions // Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture. T. 95, Nr. 3: 171–179. ISSN 1392–3196.

10.Valiuškaitė A., Raudonis L., Survilienė E. 2008. Control of grey mould and white leaf spot in strawberry // Žemdirbystė / Zemdirbyste-Agriculture. T. 95, Nr. 3: 221–226. ISSN 1392–3196.

11.Bulovienė V., Survilienė E. 2006. Effect of environmental conditions and inocolum concentration on sporulation of Peronospora destructor // Agronomy Research. 4 (Special issue): 147-151.

12.Survilienė E., Dambrauskienė E. 2006. Effect of different active ingredients of fungicides on Alternaria spp. growth in vitro // Agronomy Research. 4 (Special issue): 403-406.

13.Vasinauskienė M., Radušienė I., Zitikaitė I., Survilienė E. 2006. Antibacterial activities of essential oils from aromatic and medicinal plants against growth of phytopathogenic bacteria // Agronomy Research. 4 (Special issue): 437-440.

14.Zitikaite I, Surviliene E., Jancys Z. 2006. Detection and characterization of a new nepovirus isolated from Lycopersicon esculentum Mill. crop in Lithuania // Biologija. 2: 63-67.

15.Survilienė E., Valiuškaitė A. 2006. Carrot (Daucus sativus Rohl.) colonization by Alternaria spp. and effect of fungicide spray their population // Ekologija. 3: 54-59.

16.Valiuškaitė A., Survilienė E., Lugauskas A., Levinskaitė L. 2006. Ecological aspect of distribution of potential toxin-producing micromycetes on stored apple fruit // Ekologija. 3: 60-63.

17.Surviliene E. 2001. Fungicide efficiency against downy mildew and cucumber resistance to Pseudoperonospora cubensis (Bert. et Curt.) (Rostow.) // Folia Horticulturae. PL ISSN 0867-1761. Krakow, Ann. 13/1A, p. 431-436.

18.Surviliene E. Species composition of micromycetes in cucumber rhizosphere. International Conference on Development of Environmentally Friendly Plant Protection in the Baltic Region. Tartu, Estonia. Sep 28-29, 2000 Transactions of the Estonian agricultural university, 2000 VOL 209 Book Series Editor(s): Metspalu L; Mitt S.: Teadustoode Kogumik Volume: 209 Pages: 197-199.