Tekstas kairė

Agrarinių ir miškų mokslų centras

Meteo

FBbaneris

SAIG2018 logoInterreg projektasInterreg logo

Alma Valiuškaitė

Mokslininkės kortelė

Alma Valiuskaite

Vardas Pavardė ALMA VALIUŠKAITĖ
Gimimo data ir vieta 1964-04-17, Šilalės r.
Pareigos skyriuje LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas (SDI), Augalų apsaugos laboratorijos vedėja, vyresnioji mokslo darbuotoja
El. paštas a.valiuskaite(eta)lsdi.lt
Tel. Nr. 8-37-555217
Išsilavinimas ir kvalifikacijos kėlimas Lietuvos žemės ūkio akademija, mokslinis agronomas, 1991m.
Mokslinis laipsnis ir pedagoginis vardas Biomedicinos mokslų daktarė
Apginta daktaro disertacija Coccomyces hiemalis Higg. biologinės ypatybės ir priemonės, slopinančios vyšnių kokomikozės plitimą”, 1999m.
Mokslinės veiklos kryptys B390 Augalininkystė, sodininkystė, augalų apsauga, fitopatologija; B230 mikrobiologija, bakteriologija, virusologija, mikologija.Augalų apsaugos produktų biologinio efektyvumo tyrimai (GEP sertifikatas). Sprendimo priėmimo sistemų (DSS); prognozavimo modelių taikymas augalų apsaugai nuo ligų ir kenkėjų sodininkystėje ir daržininkystėje.
Kvalifikacijos kėlimas

1.Trijų mėnesių stažuotė (2005 09 01 – 2005 11 30) Lenkijos sodininkystės ir gėlininkystės tyrimų institutas, Skiernievicai. Stažuotės tikslas – susipažinti su Phytophthora genties mikromicetų rūšių identifikavimo metodais ir biologijos ypatumais ant sumedėjusių augalų, įvertinti ligų sukėlėjų patogeniškumą, išplitimą ir žalingumą, ištirti galimas prevencines bei apsaugos priemones.2.Dviejų mėnesių stažuotė (2007 03 01 – 2007 04 30) Lenkijos sodininkystės ir gėlininkystės tyrimų institutas (Research Institute of Pomology and Floriculture) Skierniewice. Stažuotės tikslas – nustatyti ir identifikuoti Phytophthora spp. patogenus naudojant molekulinius markerius.

3.Seminaras pagal pereinamojo laikotarpio institucijų plėtros priemonės projektą LT2004.AG.06 „Administracinių gebėjinų ir augalinės kilmės produktų kontrolės sistemos stiprinimas“. Seminaro tema: Augalų ligų ir kenkėjų biologija, jų prognozavomo, monitoringo bei sprendimų priėmimo sistemos. VAAT. 2006 10 16-19.

4.Seminaras „Mikotoksinų nustatymo metodai“. Vilnius. UAB „Grida LAB: ir „Romer Labs“. 2006 11 09. Sertifikatas.

5.Austrija, meteorologinių stočių bei sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo modulių gamybos įmonė „Pessl Instruments GmbH“. 2007 09 29 – 2007 10 05. Sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo modulių bei jų naudojimo studijos. Susipažinti su prognozavimo sistemų praktiniu naudojimu Austrijos ūkiuose.

6.Mokymai padalinių vadovams „Projektų rengimas, valdymas, rezultatų analizė“ 2010-12-16-17, LAMMC SDI.

7.2012.12.11-12 d. mokymai „Projektų valdymo ir mokslo žinių komunikacija“ pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo VP1-3.1-ŠMM-05-K priemonę „MTTP tematinių tinklų, asociacijų veiklos stiprinimas“. Mokymai finansuojami iš Europos socialinio fondo. Pažymėjimas Nr. 1212/LAMMC-26.

8.Mokymų ciklas „Darbų saugos ir sveikatos politika. Profesinės rizikos vertinimas“, „Vadovo įtaka motyvuojant darbuotoją saugiam elgesiui“. Pažymėjimas Nr. LAMMC/DSS-V-13/06. 2013.04.10-11d. LAMMC, Akademija

Mokymai mokslo darbuotojams „Programavimo pagrindai ir taikomosios statistikos su mokslinių tyrimų R programa žemės ūkiui”. Certificate of attendance. R-Training. 2013.11.11-15 d. LAMMC, Akademija

Dalyvavimas projektuose 2002–2011m. LVMSF- 9; LŽŪM – 13; NMA – 2; LT ir užsienio ūkio subjektai – 30 projektų.
Mokslininkų rengimas

1. Eglės Petraitienės daktaro disertacijos „ Juodosios dėmėtligės (Alternaria spp.) paplitimas ir žalingumas rapsuose (Brassica napus var. oleifera) bei rapsukuose (Brassica rapa var. oleifera) ir jos žalingumo mažinimo galimybės“ Lietuvos žemės ūkio universiteto Agronomijos mokslo krypties tarybos narys 2005m. Biomedicinos mokslai , agronomija (06B).2. Ritos Mikaliūnaitės daktaro disertacijos „Skalsių (Claviceps purpurea (Fr.)Tul.) paplitimas miglinių (Poaceae (R.Brown) Berhart) šiemos augaluose, jų žalingumas ir kontrolės priemonės“, oficialus oponentas, 2008m. . Biomedicinos mokslai, agronomija (06B).

3. Doktorantės Neringos Rasiukevičiūtės mokslinė konsultantė; preliminari disertacijos tema: „Botrytis genties rūšių polimorfizmas ir ligų prognozavimas integruotos sodo ir daržo augalų apsaugos sistemoje“. Žemės ūkio mokslai, agronomija. 2011-2015 m.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

Lietuvos fitopatologų draugijos narėLietuvos mokslininkų sąjungos narė

LAMMC SDI tarybos narė

NJF (Nordic association of agricultural scientists) narė

NJF-LT valdybos narė

Konferencijų mokslinių komitetų narė

Kita veikla 1.Augalų apsaugos produktų registracijos patariamojo komiteto narė, dalyvauju komiteto veikloje. (2012 m. birželio 20 d. Žemės ūkio ministro įsakymu Nr. 3D-436 sudarytas Augalų apsaugos produktų registracijos patariamasis komitetas (Žin., 2012, Nr. 70-3655).2.Darbo grupės narė, problemoms, susijusioms su pesticidų registravimu ir naudojimu. LR Žemės ūkio ministro 2013m. spalio 29 d. įsakymas Nr. 3D-741 „Dėl darbo grupės sudarymo“
Apdovanojimai už mokslinę ir visuomeninę veiklą Valstybinės augalininkystės tarnybos Padėka, Vilnius, 2007-06-14.
Publikacijos ir pranešimai

Moksliniai straipsniai leidiniuose referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėje „ISI Web of Science“ 1.Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Rasiukevičiūtė N. 2014. Species ratio, spring emergence, population dynamics and damage of sawflies Hoplocampa minuta and H. flava in plum orchard in Lithuania. Žemdirbystė-Agriculture, 101(1): 91-98. [IF: 0.567 (2012)]

2. Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2014. Variety-specific population density and infestation levels of apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug) in two diffrently managed apple orchards in Lithuania. Žemdirbystė-Agriculture, 101(2): 205-214. [IF: 0.567 (2012)]

3.Duchovskienė L., Survilienė E., Valiuškaitė A., Karklelienė R. Effects of organic and conventional fertilization on the occurrence of Brevicoryne brassicae L. and its natural enemies in white cabbage // Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science. – 2012, vol. 62. No. 1. p. 16-22. ISSN 0906-4710. [IF: 0.62 (2011)]

4. Kviklienė N., Kviklys D., Valiuškaitė A., Viškelis P., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. Effect of harvest date on fruit maturity, quality and storability of ‘Lodel’ apples // Journal of Food, Agriculture & Environment. – 2011, vol. 9, No. 3&4, p. 132-135. [IF: 0.425 (2010)]

5. Raudonis L., Duchovskienė L., Valiuškaitė A., Survilienė E. Toxicity of biopesticides to green apple aphid, predatory insects and mite in an apple-tree orchard // Žemdirbystė-Agriculture). – 2010, vol. 97, No. 1. p. 49-54. ISSN 1392-3196. [IF: 0.239 (2010)]

6.Valiuškaitė A., Survilienė E., Baniulis D. Genetic diversity and pathogenicity traits of Botrytis spp. isolated from horticultural hosts // Žemdirbystė-Agriculture. – 2010, vol. 97, No. 4. p. 85-90. ISSN 1392-3196. [IF: 0.239 (2010)]

7. Raudonis L., Survilienė E., Valiuškaitė A., Toxicity of pesticides to predatory mites and insects in apple-tree site under field conditions // Environmental toxicology. 2004, vol.19, No. 4. p. 291-295. ISSN 1520-4081. [IF: 1.932 (1999)]

Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Mokslinės informacijos instituto duomenų bazėse „ ISI Web of Science“ be citavimo indekso arba „ISI Master List“

1.Survilienė-Radzevičė E., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Kazlauskaitė S., Duchovskienė, L. 2013. Evaluation of iMETOS®sm Botrytis cinerea and Botrytis squamosa forecasting models in different agro-ecological regions. Proceedings of the 6th International Scientific conference „Rural Development 2013“. Vol. 6 (2): 254-257.

2.Tamosiunas R., Duchovskiene L., Valiuskaite A. 2013. Monitoring of sawfly populations (Hymenoptera: Symphyta: Hoplocampa spp.) in plum and apple orchards using visual traps. Proceedings of Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact and Applied Sciences, 67 (2): 130-135.

3.Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Survilienė-Radzevičė E., Supronienė S. 2013. Investigation of Botrytis cinerea risk forecasting model in strawberries. Proceedings of Latvian Academy of Science, Vol. 67 (2): 195-198.

4.Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D. 2010. Influence of fungicide treatment on grey mould of cabbage. Vegetable crops research bulletin, 73

5.Valiuškaitė A., Raudonis L., Lanauskas J., Sasnauskas A., Survilienė E. Disease incidence on different cultivars of apple tree for organic growing. Agronomy Research. – 2009, vol. 7 (Spec. issue I), p. 536–541. ISSN 1406-894X.

6.Lanauskas J., Valiuškaitė A., Kviklienė N., Sasnauskas A., Uselis N. Assessment of apple cultivars for organic fruit cultivation. Agronomy Research. – 2009, vol. 7 (Spec issue I), p. 363–368. ISSN 1406-894X.

7.Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskiene M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaite A., Rugienius R., Bobinas Č.. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania. Agronomy Research. – 2009, vol. 7 (Spec. issue II), p. 737–743. ISSN 1406-894X.

8.Valiuškaitė A., Raudonis L., Survilienė E. Control of grey mould and white leaf spot in strawberry. Žemdirbystė=Agriculture. – 2008, vol. 95, No. 3. p. 221–226. ISSN 1392-3196.

9.Orlikowski L.B., Valiuškaitė A. New record of Phytophthora root and stem rot of Lavendula angustifolia // Acta mycologica. 2007. Vol. 42. No. 2. P. 193-198. ISSN 0001-625X.

10.Survilienė E., Valiuškaitė A., Raudonis L. The effect of fungicides on the development of downy mildew of onions. Žemdirbystė=Agriculture. – 2008, vol. 95, No. 3. p. 171–179. ISSN 1392-3196.

11.Survilienė E., ValiuškaitėA., 2006: Carrot (Daucus sativus Röhl.) colonization by Alternaria spp. and effect of fungicide spray their population. Ekologija. 3:54-59.

12.Valiuškaitė A., Survilienė E., Lugauskas A., Levinskaitė L., 2006: Ecological aspects of distribution of potential toxin-producing micromycetes on stored apple fruit. Ekologija. 3: 60-63.

13.Lanauskas J., Uselis N., Valiuškaitė A., Viškelis P., 2006: Effect of foliar and soil applied fertilizers on strawberry healthiness, yield and berry quality. Agronomy Research. 4:247-255.

14.Uselis N., Valiuškaitė A., Raudonis L., 2006: Incidence of fungal leaf diseases and phytophagous mites in different strawberry cultivars. Agronomy Research. 4:421-425.

15.Valiuškaitė A., Kviklienė N., Kviklys D., Lanauskas J., 2006: Postharvest fruit rots incidence depending on apple maturity. Agronomy Research. 4:427-431.

16.Valiuškaitė А. Biological characteristics of Coccomyces hiemalis Higg. and susceptibility of cherry cultivars to leaf spot. Folia Horticulturae. – 2001, Ann. 13/1A, p. 523-527. ISSN0867-1761.

Moksliniai straipsniai periodiniuose recenzuojamuose leidiniuose

1.Tamošiūnas R., Valiuškaitė A. 2013. The study on temperature sum model for predicting apple sawfly spring emergence and flight intensity in Lithuania. Sodininkystė ir Daržininkystė, 32(1-2): 23-37.

2.Valiuškaitė A., Survilienė E, Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N., Tamošiūnas R. 2013. Sodo ir daržo augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų naujausi tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 129-137.

3.Survilienė E., Valiuškaitė A., Kazlauskaitė S., Duchovskienė L. Carrot Alternaria leaf blight management using forecasting model. Proceedings II of the 5th International scientific conference „Rural development 2011“. ASU, Kaunas distr., Lithuania, 24-25 November, 2011, p. 227–231.

4.Valiuškaitė A., Uselis N., Survilienė E. iMETOS®sm Botrytis sp. prognozavimo modelio efektyvumo tyrimai braškyne. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2010, vol. 29, No. 3., p. 13–21. ISSN 0236-4212.

5.Survilienė E. Karklelienė R., Valiuškaitė A., Duchovskienė L. Alternariozės (Alternaria dauci) žalingumo įvertinimas skirtingų veislių valgomųjų morkų pasėliuose. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2010, vol. 29, No. 3., p. 35-43. ISSN 0236-4212.

6.Sasnauskas A., Buskienė L., Valiuškaitė A. Juodojo serbento veislių tyrimas skinant uogas mechanizuotai. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2010, vol. 29, No. 1., p. 21–28. ISSN 0236-4212.

7.Kviklys D., Valiuškaitė A., Kviklienė N. Obelų šaknies kaklelio puvinio įtaka vegetatyvinių poskiepių biometriniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2009, vol. 28, No.1., p. 29–35. ISSN 0236-4212.

8.Kviklienė N., Valiuškaitė A. Influence of maturity stage on fruit quality during storage of ‘Shampion’ apples. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2009, vol. 28, No. 3., p. 117–123. ISSN 0236-4212.

9.Raudonis L., Valiuškaitė A. Integrated approach of apple scab management using iMETOS warning system. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2009, vol. 28, No. 3., p. 181–191. ISSN 0236-4212.

10.Uselis N., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P. Braškių veislių tyrimas, auginant jas profiliuotoje dirvoje po priedanga. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2009, vol. 28, No. 4., p. 51–60. ISSN 0236-4212.

11.Valiuškaitė A., Survilienė E., Raudonis L. Effect of Mycostop on Fusarium root-rot agents of raspberry. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2008, vol. 27, No. 1. p. 47-51. ISSN 0236-4212.

12.Kviklienė N., Valiuškaitė A., Viškelis P. Effect of preharvest maturity on quality and storame ability of apple cv. ‚Ligol‘. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2008, vol. 27, No.2., p. 339-346. ISSN 0236-4212.

13.Sasnauskas A., Rugienius R., Šikšnianas T., Uselis N., Raudonis L., Valiuškaitė A., Brazaitytė A., Viškelis P., Rubinskienė M. Small berry research according to COST 863 Action. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2008, vol. 27, No.2., p. 389-400. ISSN 0236-4212.

14.Raudonis L., Valiuškaitė A., Survilienė E. Effect of abiotic factors on risk of Venturia inaequalis infection depending on apple tree growth stages. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2008, vol. 27, No. 2., p. 411-418. ISSN 0236-4212.

15.Raudonis L., Valiuškaitė A., Survilienė E. Sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo, naudojant internetinę sistemą „iMETOS®sm“, modulių efektyvumas. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2008, vol. 27, No. 3., p. 277-287. ISSN 0236-4212.

16.Valiuškaitė A., Raudonis L. Epidemiology of bark diseases of apple tree in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2008, vol. 27, No. 4., p. 51-57. ISSN 0236-4212.

17.Raudonis L., Valiuškaitė A., Survilienė E. The influence of fungicide sprays on infection of apple tree by Venturia inaequalis (Cke.) Wint. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2007, vol. 26, No. 4., p. 89-100. ISSN 0236-4212.

18.Valiuškaitė A., Raudonis L., Survilienė E. Aktyvių apsaugos priemonių įtaka juodųjų serbentų ligoms ir kenkėjams plisti. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2007, vol. 26, No. 4., p. 144-152. ISSN 0236-4212.

19.Stankevičienė A., Survilienė E., Valiuškaitė A. Micromycete diversity in the rhizosphere of the clove pink (Dianthus caryphyllus L.) plants. Vagos. – 2006, vol. 69, No.22., p. 78-83. ISSN 1648-116X.

20.Survilienė E., Valiuskaite A., Raudonis L. Effect of fungicides on Alternaria diseases of carrot. Защита растений. – 2006, Вып. 30. ч.1: 319-321. ISBN 985-6471-34-6.

21.Valiuškaitė A., Raudonis L., Survilienė E. Analysis of micromycetes composition of sour cherry fruits in Lithuania. Phytopathologia Polonica. – 2005, No. 35, p. 197-201. ISSN 1230-0462.

22.Radaitienė D., Kačergius A., Valiuškaitė A. Ascospora dieback and stem blight, new diseases of Rubus species in Lithuania. Botanica Lithuanica. – 2005, vol. 11, No. 1., p. 51-53. ISSN 1392-1665.

23.Raudonis L., Valiuškaitė A., Survilienė E. Effects of spirodiclofen on the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) in strawberries. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2005, vol. 24, No.2., p. 43-53. ISSN 0236-4212.

24.Raudonis L., Valiuškaitė A., Survilienė E., Duchovskienė L. Effects of spirodiclofen on the two-spotted spider mite, Tetranychus urticae (Acari: Tetranychidae) in black currants. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2005, vol. 24, No.2., p. 54-63. ISSN 0236-4212.

25.Levinskaitė L., Lugauskas A., Valiuškaitė A. Potential toxin-producing micromycetes on fruit and berries of horticultural plants treated with fungicides. Botanica Lithuanica. – 2005, Suppl.7, p. 47-54. ISSN 1392-1665.

26.Valiuškaitė A., Raudonis L., Survilienė E. Mycological analysis of post harvest micromycetes on sour cherries ‘North star‘ in Lithuania. Плодоводство. – 2005, vol. 17, No. 2., p. 202-205. ISSN 0134-9759.

27.Survilienė E., Šidlauskienė A., Valiuškaitė A., Vasinauskienė M., Zitikaitė I. Impact of fungicides on cabbage storage diseases. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2005, vol. 24, No. 3., p. 341-351. ISSN 0236-4212.

28.Kačergius A., Jovaišienė Z., Valiuškaitė A. Phomopsis vaccinii on Vaccinium corymbosium in Lithuania. Botanica Lithuanica. – 2004, vol. 10, No.1., p. 75-80. ISSN 1392-1665.

29.Raudonis L., Valiuškaitė A. Research on pest and disease control in horticultural plants and its development in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2003, vol. 22, No.3., p.3-14. ISSN 0236-4212.

30.Valiuškaitė A. Latest mycological investigation of sour cherry. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2003, vol. 22, No. 3., p. 186-193. ISSN 0236-4212.

31.Valiuškaitė A., Rašinskienė A., Uselis N., Raudonis L. Investigation of apple canker (Nectria galligena Bres.) in intensive medium dwarf apple orchard. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2003, vol. 22, No. 3., p. 194-200. ISSN 0236-4212.

32.Raudonis L., Valiuškaitė A., Rašinskienė A., Survilienė E. Pest and disease management model of apple-trees according to warning equitment. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2003, vol. 22, No. 3., p. 528-537. ISSN 0236-4212.

33.Valiuškaitė A. Micromycetes infecting stone fruit trees. Biologija.- 2002, Nr. 1., p. 18-21. ISSN 1392-0146.

34.Valiushkaite A. Investigation of biological peculiarities of Blumeriella jaapii. Plant Protection science. – 2002, vol. 38, No. 1., p. 405-407. ISSN 1212-2580.

35.Valiuškaitė A. Investigation of fruit tree pathology to improve fruit quality. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2002, vol. 21, No. 3., p. 155-164. ISSN 0208-2519.

36.Valiuškaitė A., Fruit – rot micromycetes detected on stone fruit and efficiency of protection systems. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2002, vol. 21, No.3., p. 174-182. ISSN 0236-4212.

37.Galvydis J., Valiuškaitė A. Pavojingesnės slyvų ligos Lietuvoje. Dendrologia Lithuaniae. – 2002, VI t., p. 29-35. ISSN 1648-0104.

38.Galvydis J., Valiuškaitė A. Pavojingesnės vyšnių ir trešnių ligos Lietuvoje. Dendrologia Lithuaniae. – 2002, VI t., p. 36-41. ISSN 1648-0104

39.Valiuškaitė A., Lugauskas A., Rašinskienė A.. Vyšnių lapus pažeidžiantieji mikromicetai. Sodininkystė ir daržininkystė. – 2000, vol. 19, No. 1., p. 69-80. ISSN 0208-2519.

40.Valiuškaitė A.. Development peculiarities of Coccomyces hiemalis Higg. and investigation of means inhibiting prevalence of sour cherry coccomycosis. Sodininkystė ir daržininkystė. – 1999, vol. 18, No. 2, p. 34-50. ISSN 0208-2519.

41.Valiuškaitė A. Patogeno Coccomyces hiemalis Higg. ekologiniai ypatumai. Ekologija. – 1999, Nr. 3: 38-42. ISSN 0235-7224

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, ar jų dalys

1. Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams/ 2013. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, „Lututė“, Kaunas. 447:

5.1. Vaismedžių kenkėjų ir ligų monitoringo bei jų išplitimo vertinimo metodika (Valiuškaitė A., Duchovskienė L.). p. 174–182.

5.2. Uoginių augalų apsaugos nuo kenkėjų ir ligų tyrimo metodika (Valiuškaitė A., Duchovskienė L.). p. 190–197.

2. Obelų apsauga nuo ligų ir kenkėjų: metodika skirta sodininkystės specialistams, konsultantams, aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams. 2011. A. Valiuškaitė (sudaryt.). Babtai. 47 p.: iliustr. ISBN 978-9986-828-30-3.

3. Aviečių ligos ir kenkėjai bei apsauga nuo jų / Sud. L. Raudonis, A. Valiuškaitė, J. Staniulis / 2008. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas. Babtai. 54 p.: iliustr. ISBN 978-9986-828-28-0.

4. Žemės ir miškų ūkio pesticidų katalogas / sud. G. Rimavičienė / 2005. LŽŪKT, Akademija.293:

Sodo augalai (Valiuškaitė A.). p. 59-61

5. Geros augalų apsaugos praktikos taisyklės /sud. I.Gaurilčikienė, R. Semaškienė / 2004. Lietuvos žemdirbystės institutas. 313:

3.1. Sėklavaisiniai sodo augalai (Raudonis L., Valiuškaitė A.).p 235-245.

3.2. Kaulavaisiniai sodo augalai (Raudonis L., Valiuškaitė A.). p 255-264.

3.3. Uoginiai sodo augalai (Raudonis L., Valiuškaitė A.). p 265-280.

3.4 Braškės (Valiuškaitė A., Raudonis L.). p 281-294.

6. Mokslinis metodinis leidinys “Žemės ūkio augalų kenkėjai, ligos ir jų apskaita” / sud. J. Šurkus, I Gaurilčikienė/ 2002. Lietuvos žemdirbystės institutas. Akademija. 345:

4.1. Sodo augalų ligos (Valiuškaitė A.). p. 270-295.

Parengtos rekomendacijos ūkio plėtrai :

1.Uselis N., Rugienius R., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., Sasnauskas A., Kviklys D. 2013. Naujausios braškių veislės versliniam auginimui. Naujausios Rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, 27–29 p.

2.Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2013. “iMetos®sm“ prognozavimo modelio taikymas obelų apsaugai nuo obuolinio vaisėdžio ir žaliojo bei pilkojo obelinių amarų. Naujausios Rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, 41–43 p.

3.Rasiukevičiūtė N., Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Tamošiūnas R.. 2013. iMETOS®sm prognozavimo modelio taikymas apsaugai nuo morkų alternariozės ir svogūnų laiškų kekerinio dėmėtumo bei taškuotosios dėmėtligės. Naujausios Rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, 44–46 p.

4.Duchovskienė L., Survilienė E., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Tamošiūnas R.. 2013. iMETOS® sm prognozavimo modelio taikymas nuo morkinės ir svogūninės musių. Naujausios Rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, 46–47 p.

5.Lanauskas J., Kviklienė N., Valiuškaitė A., Uselis N. 2012. Obelų veislės ekologiniams sodams. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Akademija, Kėdainių r. 4-6.

6.Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2012. Braškių derėjimo laiko pratęsimas auginant remontantinių veislių braškes. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Akademija, Kėdainių r. 9-10.

7.Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A.. 2011. Braškės veislės, kurių derinys užtikrina dviejų mėnesių derėjimo laikotarpį, auginant profiliuotame dirvos paviršiuje ir taikant pigiausias uogų derėjimo pratęsimo priemones. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui.- LAMMC, Akademija, Kėdainių r. 2011. p. 41-43.

8.Valiuškaitė A., Raudonis L., Tamošiūnas R. Slyvų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. – LAMMC, Akademija, Kėdainių r. 2011. p. 43-44.

9.Sodo ir daržo augalų apsaugos technologijos 2007-2008 m. / Aut.: L. Raudonis (sudaryt.), E. Survilienė, A. Valiuškaitė. Babtai: Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, 2007. 134 p., [ 8] iliustr. lap. ISBN 978-9986-828-26-6.

10.Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo technologijos / Sud. N. Uselis / 2005. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas. Babtai. 211:

Obelų ligos (Valiuškaitė A., Stankienė J.). p. 99-106.

Augalų apsaugos priemonių naudojimas soduose (Raudonis L., Valiuškaitė A.). p. 108-112.

Obuolių ligos sandėlyje (Valiuškaitė A.). p. 115-118.

Kriaušių ligos (Valiuškaitė A., Stankienė J.). p. 193-197.

Augalų apsaugos priemonių naudojimas kriaušių soduose (Raudonis L., Valiuškaitė A.). p. 199-202.

Kriaušių ligos sandėlyje (Valiuškaitė A.). p. 204-206

11.Intensyvios uoginių augalų auginimo technologijos / Sud. N. Uselis / 2002. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas. Babtai. P. 190:

Aviečių ligos, kenkėjai ir apsauga (Buskienė L., Valiuškaitė A.). p.46-55.

2014-09-30